VÝUČBA MOMENTÁLNE PREBIEHA V ONLINE PRIESTORE!

Dramatická výchova je jeden z odborov estetickej výchovy popri literárnej, výtvarnej hudobnej a pohybovej výchove, v ktorej sa pracuje s prostriedkami a postupmi divadelného umenia. V a našej akadémii je to najmä divadelná práca s deťmi a mládežou, teda detské divadlo a kolektívny či sólový prednes. 

Dramatickú výchovu môžeme chápať ako učenie priamym prežívaním, získavaním životných skúseností spoločným riešením problémov nielen intelektom, ale aj intuíciou a emóciami. Je to systém hier a cvičení zameraných na komplexný rozvoj detskej osobnosti, tvorivý proces v skupine, v ktorom sa jednotlivec konaním učí rozumieť sebe i druhým. Je to učenie sa prostredníctvom zážitkov.